Komunikat nr 27 Zespołu Kryzysowego z dnia 1 kwietnia 2020 r. dotyczący zaprzestania wykonywania świadczeń fizjoterapeutycznych

2 kwietnia 2020

31 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dot. ograniczeń w zakresie udzielania świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego w tym zaprzestaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji lecznicze.

Jak informuje Zespół Kryzysowy Krajowej Izby Fizjoterapeutów z zakazu zostało wyłączone kilka wyjątkowych przypadków, gdy:

1. zaprzestanie rehabilitacji groziłoby poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta;
2. świadczenia udzielane są za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
3. świadczenia udzielane są w ramach kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej;
4. dotyczy świadczeń stacjonarnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych w ramach ciągłości i kontynuacji leczenia pacjentom przeniesionym bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby (tj. oddziału zajmującego się leczeniem choroby będącej podstawą skierowania pacjenta do rehabilitacji stacjonarnej);
5. dotyczy to świadczeń rehabilitacji leczniczej udzielanych w warunkach stacjonarnych finansowanych ze środków publicznych rozpoczętych najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2020 r., do dnia zakończenia udzielania tych świadczeń (świadczenia stacjonarne rozpoczęte najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2020 r. mogą być kontynuowane na dotychczasowych zasadach i nie stosuje się do nich warunku przeniesienia bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby).

Podsumowując, rozporządzenie nakazuje zaprzestanie prowadzenia świadczeń rehabilitacyjnych (realizowanych w trybie ambulatoryjnym, domowym, dziennym i stacjonarnym) udzielanych bezpośrednio, z wyłączeniem sytuacji, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana z uwagi na stan zdrowia pacjenta. Alternatywą ma być udzielanie świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Wprowadzone ograniczenia, w pierwszej kolejności mają zabezpieczyć obywateli przed rozprzestrzenianiem się COVID-19, a fizjoterapeuta jest obowiązany wykonywać swój zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo i wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej.

W przypadku stwierdzenia, że istnieją uzasadnione przesłanki do udzielenia świadczenia w indywidualnej dokumentacji medycznej należy odnotować fakt przyjęcia pacjenta oraz wyjaśnić przesłanki stanowiące podstawę uznania, że jest to przypadek, gdy zaprzestanie rehabilitacji będzie groziło poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

Jednocześnie KIF rekomenduje odnotowywanie w indywidualnej dokumentacji medycznej także faktu nieudzielenia świadczenia w przypadku stwierdzenia, że nie zachodzą powyższe przesłanki umożliwiające udzielenie świadczenia poprzez wpis „Nie udzielono świadczenia w związku z § 10 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.”.

Kliknij - pełna treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020.