Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia

23 kwietnia 2020

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

 

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania - zastępuje dotychczasowe rozporządzenie z 9 listopada 2015r. i wprowadza liczne zmiany w tym obszarze. Wdrażane rozwiązania mają skrócić czas przeznaczony na sporządzanie dokumentacji medycznej, a także inne czynności nie związane bezpośrednio z procesem leczenia.

Nowe rozporządzenie przewiduje, że dopuszczalne będzie wykorzystywanie jedynie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub podpisu PUE ZUS. Nie dotyczy to jednak dokumentacji wewnętrznej (np. historii choroby), która nadal będzie mogła wykorzystywać wewnętrzne sposoby podpisywania dostępne w programach.

Informacje dla fizjoterapeutów

 

Rozporządzenie wprowadza nowe regulacje dotyczące dokumentacji medycznej fizjoterapeutów, którzy uzyskali możliwość wykonywania zawodu w formie praktyki zawodowej oraz dokumentowanie ich udziału w świadczeniach udzielanych pacjentowi w podmiocie leczniczym.

Prowadzenie dokumentacji w formie papierowej jest możliwe tylko wtedy, gdy stanowią tak przepisy rozporządzenia lub warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie tego rodzaju dokumentacji. Rozporządzenie przewiduje regulację dotyczącą odrębnej dokumentacji medycznej prowadzonej przez fizjoterapeutów w postaci kart indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej oraz wykazów raportów fizjoterapeutycznych.

Zrezygnowano ze szczegółowej regulacji dotyczącej treści raportów lekarskich, pielęgniarskich i fizjoterapeutycznych. Wskazano jedynie, że wykazy takie powinny zawierać informacje niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i ciągłości świadczeń oraz oznaczenie osoby dokonującej wpisu w wykazie.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów na swojej stronie internetowej udostępnia bezpłatną aplikację Finezjo umożliwiającą łatwe zarządzanie elektroniczną dokumentacją medyczną.

Nowe rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 kwietnia 2020r.

 

a) podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz dysponenci zespołów ratownictwa medycznego mogą prowadzić dokumentację na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2020r.,

b) książeczki zdrowia dziecka wydane przed 31 grudnia 2020r. zachowują swoją ważność

Źródła:
https://www.ispoz.pl/2020/04/17/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-dokumentacji-medycznej/
https://www.medexpress.pl/fizjoterapeuci-wracaja-do-pracy-jest-rozporzadzenie/77254